مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SLE

Systemic Lupus Erythematosus

لوپوس منتشر یا لوپوس اریتماتوس سیستمیک نام یک بیماری است. علامت اختصاری آن SLE است.

این بیماری، گونه‌ای از انواع بیماریهای خود ایمنی است که در آن سیستم دفاعی بدن، علیه ارگان‌ها و بافت‌های پیوندی خودی عمل کرده و به‌آن‌ها آسیب می‌رساند. بانوان در مقابل این بیماری ده‌برابر بیشتر از مردان آسیب‌پذیرند.

این بیماری اغلب پوست و چندین اندام داخلی را درگیر می‌کند و با وجود اتوآنتی بادی در خون همراه است. سیر بالینی لوپوس شامل دوره‌های فعالیت و بهبود است.
SLE
ارسال نظر

ارسال نظر