مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

HBSAG

مخفف عبارت HBSAG

Hepatitis B Surface AntiGen
هپاتیت B یا هپاتیت ب, نوعی بیماری عفونی...
SMA

مخفف عبارت SMA

Spinal Muscular Atrophy
آتروفی عضلانی نخاعی یا به‌اختصار «SMA»...
MD

مخفف عبارت MD

Macular Degeneration
تباهی لکه زرد یا دژنراسیون ماکولا،...
LGMD

مخفف عبارت LGMD

Limb Girdle Muscular Dystrophy
دیستروفی عضلانی لیمب گیردل، (با نماد...