مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

SLE

مخفف عبارت SLE

Systemic Lupus Erythematosus
لوپوس منتشر یا لوپوس اریتماتوس سیستمیک...
POS

مخفف عبارت POS

Polcystic Ovary Syndrome
سَندرُم تُخمدان پُلی‌کیستیک یا نشانگان...
HPD

مخفف عبارت HPD

Histrionic Personality Disorder
بیماری HPD، یک بیماری روانشناختی است که...
OMIM

مخفف عبارت OMIM

Online Mendelian Inheritance in Man
پروژه میراث مندلی در انسان (امیم) یک...
OWK

مخفف عبارت OWK

Other World Kingdom
پادشاهی دنیای دیگر (OWK)، نام منطقه‌ای...
TSE

مخفف عبارت TSE

Transmissible Spongiform Encephalopathy
انسفالوپاتی‌های اسفنجی شکل دسته‌ای از...
FSHD

مخفف عبارت FSHD

Facio Scapulo Humeral muscular Dystrophy
دیستروفی ماهیچه‌ای فاسیو اسکاپولو...