مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف HSCT

Hematopoietic Stem Cell Transplantation

"پیوند سلولهای بنیادی خونساز" که در اصطلاح "پیوند مغز استخوان" نیز نامیده می شود. این عمل پیوند در درمان بدخیمی های خونی و بیماری های خودایمنی کاربرد دارد.
HSCT
ارسال نظر

ارسال نظر