مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

AIAA

مخفف عبارت AIAA

American Institute of Aeronautics and Astronautics
انستیتو آمریکایی هوانوردی و فضانوردی...
IVVF

مخفف عبارت IVVF

Independent Verification and Validation Facility
مرکز تصدیق و اعتبارسنجی مستقل (IVVF)‏...
GISS

مخفف عبارت GISS

Goddard Institute for Space Studies
انستیتوی گودارد برای مطالعات فضایی...
PCP

مخفف عبارت PCP

Phency Clidine Piperidine
فن‌سیکلیدین (PCP) جز موادهای توهم‌زا به...
InterPol

مخفف عبارت InterPol

International Criminal Police Organization
اینترپل (Interpol)، سازمانی بین‌المللی...
QCIF

مخفف عبارت QCIF

Quarter Common Intermediate Format
اندازه استاندارد تصاویر ایجاد شده توسط...