مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

توانیر

مخفف عبارت توانیر

توليد و انتقال نيروی برق ايران
توسعه سریع صنعت برق در ایران فکر ایجاد...
AIAA

مخفف عبارت AIAA

American Institute of Aeronautics and Astronautics
انستیتو آمریکایی هوانوردی و فضانوردی...
IVVF

مخفف عبارت IVVF

Independent Verification and Validation Facility
مرکز تصدیق و اعتبارسنجی مستقل (IVVF)‏...
GISS

مخفف عبارت GISS

Goddard Institute for Space Studies
انستیتوی گودارد برای مطالعات فضایی...
PCP

مخفف عبارت PCP

Phency Clidine Piperidine
فن‌سیکلیدین (PCP) جز موادهای توهم‌زا به...