مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف IVVF

Independent Verification and Validation Facility

مرکز تصدیق و اعتبارسنجی مستقل (IVVF)‏ یک مرکز ناسا است. این مرکز ناسا در سال ۱۹۹۳ به‌ منظور ادارهٔ ایمنی و تضمین مأموریت پس از فاجعه شاتل فضایی چلنجر ناسا ایجاد شد.
IVVF
ارسال نظر

ارسال نظر