مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف WSTF

White Sands Test Facility

مرکز آزمایش وایت سند (WSTF)‏ یک مرکز ناسا واقع‌شده در لاس کروسس است. این مرکز ناسا در سال 1963 به‌منظور آزمایش دستگاه موتور راکت، منبعی برای آزمایش و ارزیابی خطرناک، اجزای پرواز فضایی، و پیشرانش فضایی ایجادشد.
WSTF
ارسال نظر

ارسال نظر