مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

CAD

مخفف عبارت CAD

Computer Aided Design
طراحی به کمک رایانه به نرم‌افزارهایی...
ASIC

مخفف عبارت ASIC

Application Specific Integrated Circuit
مدارهای مجتمع با کاربرد خاص (به اختصار...
UTS

مخفف عبارت UTS

University of Toronto Schools
مدارس دانشگاه تورنتو (یا همان UTS) در...
STM

مخفف عبارت STM

Scanning Tunneling Microscope
میکروسکوپ تونلی روبشی (STM) گونه‌ای...
NBS

مخفف عبارت NBS

National Bureau of Standards
اداره ملّی استانداردها. یک آژانس دولتی...
ALS

مخفف عبارت ALS

Amyotrophic Lateral Sclerosis
بیماری اسکلروز جانبی آمیوتروفیک (ALS)...