مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

IfSAR

مخفف عبارت IfSAR

Interferometric Synthetic Aperture Radar
تداخل‌سنجی رادار دهانه ترکیبی که تداخل...
PIVX

مخفف عبارت PIVX

Private Instant Verified Transaction
Pivx یک پلتفرم پیشرفته از ارز دیجیتال...
KM

مخفف عبارت KM

Knowledge Management
مدیریت دانش، مدیریت دانایی یا مدیریت...
CRISPR

مخفف عبارت CRISPR

Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats
تناوب‌هایِ کوتاهِ پالیندرومِ فاصله‌دارِ...
VMM

مخفف عبارت VMM

Virtual Machine Manager
VMM یک ابزار متمرکز و یکپارچه با سایر...
NUMA

مخفف عبارت NUMA

Non-Uniform Memory Access
حافظه دسترسی غیریکپارچه یا نوما (NUMA)...