مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف OBS

Organization Breakdown Structure

OBS همان ساختار شکست سازمانی یا به عبارت ساده تر چارت سازمانی پروژه می باشد. این ساختار جز ساختارهای سراسری در نرم افزار پریماورا می باشد و کافی است یکبار ایجاد و تعریف شود. فرض بر این است که شما این نرم افزار را به صورت سازمانی و تحت شبکه و توسط کاربرهای مختلف در یک سازمان پروژه محور مورد استفاده قرار دهید. در هر پروژه ای شما باید چارت سازمانی مربوط را تعریف کرده و به کارفرما و دستگاه نظارت تحویل نمایید حال این کار یا در اکسل انجام میگیرد یا به صورت حرفه ای تر در خود نرم افزار پریماورا انجام می شود چرا که این افراد را می توان به EPS ها و WBS های مختلف تخصیص داده و حوزه مسئولیت آنها را مشخص نمود و در صورت نیاز به سرعت دسترسی به اطلاعات وی داشته باشید.
OBS
ارسال نظر

ارسال نظر