مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف WBS

Work Breakdown Structure

ساختار شکست کار
WBS
ارسال نظر

ارسال نظر