مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CT

Computerized Tomography

یک روش رادیولوژی (عکس‌برداری با اشعه‌ X) کامپیوتری که عکس ناحیه‌ای از بدن را در عمق معینی نشان می‌دهد. در این روش از کامپیوتر برای نمایش جزئیات عکس استفاده می‌شود. کامپیوتر حرکت اشعه‌های X را در مسیرهای متغیر ضبط کرده و تصویرهای از ساختار بدن تولید می‌کند.
CT
ارسال نظر

ارسال نظر