مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف TYT

Take Your Time

گاهی در گفتگوهای اینترنتی برای راحتی تایپ، لغت TYT بکار میرود، که به معنای وقتتان بخیر می باشد.
TYT
ارسال نظر

ارسال نظر