مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف RTL

Right To Left

به معنای راست به چپ است که در طراحی سایت برای سایت های راست چین استفاده میشود.
RTL
ارسال نظر

ارسال نظر