مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف GTFO

Get The Fuck Out

GTFO به معنای بزن به چاك، پاشو برو گم شو، گورتو گم كن می‌باشد.
GTFO
ارسال نظر

ارسال نظر