مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

BIM

مخفف عبارت BIM

Building Information Modeling
همانطور که همه ما میدانیم BIM یعنی...