مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف PO

Purchase Order

نخستین پیشنهاد رسمی صادر شده توسط خریدار به فروشنده
PO
ارسال نظر

ارسال نظر