مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف FYKI

For Your Kind Information

برای اطلاعات محبت آمیز شما
FYKI
ارسال نظر

ارسال نظر