مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف FMFP

Fast Mode Fall Prediction

پیش بینی سقوط حالت سریع
FMFP
ارسال نظر

ارسال نظر