مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

پنها

مخفف عبارت پنها

پشتیبانی نوسازی هلیکوپترهای ایران
شرکت پنها نمایندگی شرکت هلیکوپتری Bell...
NODET

مخفف عبارت NODET

National Organization for Development of Exceptional Talents
سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان...
NICU

مخفف عبارت NICU

Neonatal Intensive Care Unit
NICU مخفف جمله انگلیسی «بخش مراقبت‌های...