مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

CISAC

مخفف عبارت CISAC

Confédération Internationale des Sociétés d'Auteurs et Compositeurs
کنفدراسیون بین‌المللی جامعه‌ی نویسندگان...
سامد

مخفف عبارت سامد

سامانه ارتباط مردم و دولت
سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت...
نصر

مخفف عبارت نصر

نظام صنفی رایانه‌ای
مخفف نام سازمان نظام صنفی رایانه‌ای...