مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

PGSEZ

مخفف عبارت PGSEZ

Persian Gulf Special Economic Zone
منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس...