مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

CPT

مخفف عبارت CPT

Current Procedural Terminology
اصطلاحات اقدامات پزشکی متداول که کدهای...
تكاب

مخفف عبارت تكاب

كارخانه توليد اسناد بهادار
كارخانه توليد اسناد بهادار كه زير...
محب

مخفف عبارت محب

موسسه حمايت از بيماران
موسسه حمایت از بیماران (محب)، مؤسسه...