مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف BMP

Bone Morphogenetic Protein

پروتئین های ریخت‌زایی استخوان، یک خانواده از پروتئین های خویشاوند با طیفی از نقش های تکمیلی، نام خود را از اعضای خانواده ای که در تشکیل استخوان اهمیت دارند گرفته اند.
BMP
ارسال نظر

ارسال نظر