مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف EITD

Expert IT Development

توسعه فناوری و اطلاعات
EITD
ارسال نظر

ارسال نظر