مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ROP

مخفف عبارت ROP

Retinopathy Of Prematurity
رتینوپاتی (مشکلات شبکیه) در نوزادان...
PMD

مخفف عبارت PMD

Pellucid Marginal Degeneration
کراتوکونوس یا قوز قرنیه (Keratoconus)...
ILD

مخفف عبارت ILD

Interstitial Lung Disease
بیماری‌های ارتشاحی منتشر ریه بنام...