مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف IVUS

IntraVascular UltraSound

با رشد روزافزون تکنولوژی در تشخیص و پایش بیماری های قلبی عروقی نیاز به استفاده از سیستم اولتراسوند داخل عروقی (IVUS) به عنوان راهکاری عملی با دقت و صحت بسیار بالا در تشخیص بیماری ها به امری واضح تبدیل شده است.

طی مطالعات و تحقیقات انجام شده در چندین مقاله و به جهت بررسی و تحلیل سیستم IVUS در مقایسه با دستگاه آنژیوگرافی به تنهایی، که در دو مرحله اصلی ارزیابی اثربخشی و هزینه یابی انجام می شود، شواهد موجود با استفاده از روش متاآنالیز مورد سنتز قرار گرفت و رتبه اثر بخشی هر تکنولوژی با کمک روش های تصمیم گیری چند شاخصه ساو، تاپسیس، ویکور و تئوری خاکستری تعیین شد. نتیجه این سنتز اثر بخشی بهتر سیستم IVUS را در مقایسه با دستگاه آنژیوگرافی به تنهایی نشان داد. در مرحله هزینه یابی نیز، میزان هزینه های احتمالی تحمیل شده بر جامعه در صورت بکارگیری سیستم IVUS در کنار دستگاه آنژیوگرافی گویای هزینه اثر بخشی سیستم IVUS در برابر فقط دستگاه آنژیوگرافی به تنهایی را نشان می دهد.
IVUS
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود