مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف‌های تخصصی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در رشته‌های مختلف دانشگاهی یا کاری
TA

مخفف عبارت TA

Transactional Analysis
تحلیل تراکنشی (رفتار متقابل) یا به صورت...
BF

مخفف عبارت BF

Basic Function
تست هایی که در راه اندازی پالایشگاه های...
ROC

مخفف عبارت ROC

Receiver Operating Characteristic
منحنی مشخصه عملکرد سیستم یا منحنی...
MEDS

مخفف عبارت MEDS

Multipurpose Electronic Display System
نام فنی کابین خلبان شیشه‌ای «سامانه...