مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف‌های تخصصی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در رشته‌های مختلف دانشگاهی یا کاری
LRFD
مخفف عبارت LRFD
Load and Resistance Factor Design
طراحی سازه بوسیله فاکتور بار و مقاومت...
ASD
مخفف عبارت ASD
Allowable Stress Design
طراحی تنش مجاز (در ساخت و ساز ایالات...
BWG
مخفف عبارت BWG
Birmingham Wire Gauge
BWG برای قطر میخ با واحد بين‌المللي گيج...
THD
مخفف عبارت THD
Total Harmonic Distortion
THD به معنای اعوجاج هارمونیکی کل و از...
NFA
مخفف عبارت NFA
Nondeterministic Finite Automaton
در تئوری محاسبات، اتوماتون تعین‌ناپذیر...