مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف‌های تخصصی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در رشته‌های مختلف دانشگاهی یا کاری
TMR

مخفف عبارت TMR

Triple Modular Redundant
مفهوم معماری TMR در سال های دور برای...
CFD

مخفف عبارت CFD

Computational Fluid Dynamics
دینامیک سیالات محاسباتی یا سی‌اِف‌دی...
MST

مخفف عبارت MST

Minimum Spanning Tree
درخت پوشای کمینه یا درخت فراگیر مینیمم...
PCM

مخفف عبارت PCM

Pulse-Code Modulation
مدولاسیون کد پالس یک شیوه تداعی کردن...
CBE

مخفف عبارت CBE

Commercial Bid Evaluation
ارزیابی مالی پیشنهادات ارایه شده در...