مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف LID

Location Identifier

موقعیت‌یاب نشانه‌ای است برای اسامی و مکان‌های همچون فرودگاه‌ها، امدادهای دریایی، ایستگاه‌های هواشناسی، مخابرات، برنامه‌های رایانه‌ای، گزارش‌های هواشناسی و خدمات وابسته.
LID
ارسال نظر

ارسال نظر