مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف AoV

Angel of View

اصطلاح HFoV و یا AoV نامی رایج برای بیان زاویه دید است. واحد اندازه گیری زاویه دید درجه (مانند°۶۰, °۱۲۰, °۱۸۰) می باشد و به محدوده ی پوشش افقی اطلاق می شود.

AoV
ارسال نظر

ارسال نظر