مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف‌های تخصصی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در رشته‌های مختلف دانشگاهی یا کاری
BLT

مخفف عبارت BLT

Build - Lease - Transfer
در قرارداد BLT، سرمایه خصوصی نسبت به...
MCS

مخفف عبارت MCS

Management Control System
سیستم کنترل مدیریت (MCS)، سیستمی است که...
EEM

مخفف عبارت EEM

Enterprise Engineering Methodology
متدولوژی مهندسی سازمان (EEM) متدولوژی...