مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف FOV

Field Of View

زاویه دید یا FOV به طور فریب آمیزی پیچیده است، ابتدایی ترین و ساده ترین تعریف آن “آنچه که دوربین می تواند “ببیند” است.با این حال، به هنگام تجزیه و تحلیل تصاویر یا مقایسه دوربین ها فاکتور FOV می تواند تاثیر زیادی در نتیجه داشته باشد.
FOV
ارسال نظر

ارسال نظر