مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف BIN

Bank Identification Number

شش رقم اول کارت‌های بانکی که معرف شماره شناسایی بانک یا BIN می‌باشد و نشان دهنده این است که کارت فوق توسط کدام بانک صادر شده است.
BIN
ارسال نظر

ارسال نظر