مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف‌های تخصصی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در رشته‌های مختلف دانشگاهی یا کاری
TA
مخفف عبارت TA
Transactional Analysis
تحلیل تراکنشی (رفتار متقابل) یا به صورت...
BF
مخفف عبارت BF
Basic Function
تست هایی که در راه اندازی پالایشگاه های...
ROC
مخفف عبارت ROC
Receiver Operating Characteristic
منحنی مشخصه عملکرد سیستم یا منحنی...
MEDS
مخفف عبارت MEDS
Multipurpose Electronic Display System
نام فنی کابین خلبان شیشه‌ای «سامانه...