مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف NCR

Non Conformity Report

گزارش عدم انطباق، این اصطلاح در پروژه های عمرانی که تامین کننده خارجی دارند کاربرد دارد.
NCR
ارسال نظر

ارسال نظر