مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف‌های تخصصی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در رشته‌های مختلف دانشگاهی یا کاری
APR

مخفف عبارت APR

Annual Percentage Rate
نرخ درصدی سالانه یا اِی‌پی‌آر (APR) نرخ...
GAN

مخفف عبارت GAN

Generative Adversarial Network
شبکه‌های مولد تخاصمی : یکی از حوزه های...