مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف‌های تخصصی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در رشته‌های مختلف دانشگاهی یا کاری
MOM
مخفف عبارت MOM
Minutes of Meeting
خلاصه مذاکرات در جلسات و تصميمات اتخاذ...
RTD
مخفف عبارت RTD
Resistance Temperature Detector
RTD به معنای آشکارساز دمای مقاومتی است....
CFD
مخفف عبارت CFD
Computational Fluid Dynamics
دینامیک سیالات محاسباتی یا سی‌اِف‌دی...
MST
مخفف عبارت MST
Minimum Spanning Tree
درخت پوشای کمینه یا درخت فراگیر مینیمم...
PCM
مخفف عبارت PCM
Pulse-Code Modulation
مدولاسیون کد پالس یک شیوه تداعی کردن...
CBE
مخفف عبارت CBE
Commercial Bid Evaluation
ارزیابی مالی پیشنهادات ارایه شده در...
MVP
مخفف عبارت MVP
Minimum Viable Product
در روند تولید محصول، محصول حداقلی قابل...