مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف PCB

Printed Circuit Board

PCB تخته مدار چاپی، بُرد پلاستیکی که در آن مؤلفه‌های الکترونیکی گوناگون کامپیوتر لحیم شده‌اند. این مؤلفه‌های توسط سیم‌های نازک مرتبط که روی سطح بُرد چاپ شده‌اند ، به‌هم ‌دیگر متصل هستند.
PCB
ارسال نظر

ارسال نظر