مخفف کلمه PCB


( Printed Circuit Board ) PCB تخته مدار چاپی، بُرد پلاستیکی که در آن مؤلفه‌های الکترونیکی گوناگون کامپیوتر لحیم شده‌اند. این مؤلفه‌های توسط سیم‌های نازک مرتبط که روی سطح بُرد چاپ شده‌اند ، به‌هم ‌دیگر متصل هستند.
PCB

بازگشت به صفحه قبل