مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف اصطلاحات موبایل

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه های موبایل، خطوط ارتباطی، سیستم نرم افزاری موبایل و...
USIM

مخفف عبارت USIM

User Services Identity Module
واحد شناسایی مشترک UMTS معادل سیم کارت...
TDMA

مخفف عبارت TDMA

Time Division Multiple Access
TDMA یک تکنولوژی دیجیتال موبایل است ....
T9

مخفف عبارت T9

Text input on 9 Keys
نوعی نرم افزار برای ورودی متن پیشگویانه...
SMIL

مخفف عبارت SMIL

Synchronized Multimedia Integration Language
SMIL ، استانداردی برای نمایش های سمعی و...
RSA

مخفف عبارت RSA

Rural Service Area
منطقه جغرافیایی از جمعیت که توسط دایره...