مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف T9

Text input on 9 Keys

نوعی نرم افزار برای ورودی متن پیشگویانه
T9
ارسال نظر

ارسال نظر