مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف TDMA

Time Division Multiple Access

TDMA یک تکنولوژی دیجیتال موبایل است . در TDMA باند فرکانس به تعدادی کانال تقسیم می شود که در واحدهای زمانی کوتاه قرار می گیرند تا چندین تماس بتوانند بدون مداخله در یکدیگر بطور مشترک از یک کانال سیگنال استفاده کنند . بعبارت دیگر ، TDMA به چندین وسیله امکان می دهد که در یک زمان بطور مشترک از یک باند فرکانس استفاده کنند و هر وسیله به نوبت داده دیجیتال را ارسال می کند . هر نوبت یک وقفه زمانی نامیده می شود . TDMA بعنوان روش اصلی انتقال سیگنال های دیجیتال روی امواج رادیویی ، مبنايی برای چندین استاندارد بی سیم عمده شامل IS- 136، IDEN , GSM است . به IS- 136 به سادگی TDMA گفته می شود.
TDMA
ارسال نظر

ارسال نظر