مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف WLL

Wireless Local Loop

سیستم های سرویس بی سیم که با سرویس تلفن کابل سیمی محلی رقابت کرده یا جایگزین آن می شوند.
WLL
ارسال نظر

ارسال نظر