مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

اصطلاحات موبایل

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه های موبایل، خطوط ارتباطی، سیستم نرم افزاری موبایل و...
ICE

مخفف عبارت ICE

In Case of Emergency
برخی اشخاص تصور می کنند که تمام کاربران...
HDML

مخفف عبارت HDML

Handheld Device Markup Language
زبان ارتقاء انحصاری قدیمی برای ایجاد...
FDN

مخفف عبارت FDN

Fixed Dialing Number
ویژگيی که به تلفن امکان می دهد قفل شود...
EGSM

مخفف عبارت EGSM

Extended Global System for Mobile Communications
یک باند فرکانس رادیویی کوچک که در اروپا...
ERI

مخفف عبارت ERI

Enhanced Roaming Indicator
ویژگی گوشی PRL برای نشان دادن به یک...