مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف USIM

User Services Identity Module

واحد شناسایی مشترک UMTS
معادل سیم کارت است که در گوشی های نسل سوم UMTS / WCDMA بکار می رود.
USIM
ارسال نظر

ارسال نظر