مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

اصطلاحات موبایل

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه های موبایل، خطوط ارتباطی، سیستم نرم افزاری موبایل و...
BTS

مخفف عبارت BTS

Base Tranceiver Station
در شبکه موبایل اولین بخشی که مستقیما با...
USSD

مخفف عبارت USSD

Unstructured Supplementary Service Data
USSD یک روش ارسال پیام در شبکه GSM...