مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ATC

Anatomical Therapeutic Chemical

سیستم طبقه‌بندی آناتومیکی درمانی شیمیایی (Anatomical Therapeutic Chemical Classification System) به اختصار ATC ، یک سیستم طبقه‌بندی دارویی می باشد که در آن داروها براساس اندام و یا سیستمی که بر روی آن اثر می گذارند و همچنین با در نظر گرفتن خصوصیات درمانی، فارماکولوژیک و شیمیایی، در پنج سطح مختلف تقسیم بندی می شوند.
در سطح نخست از این تقسیم بندی، چهارده گروه اصلی آناتومیکی جای گرفته اند و هر کدام با یک حرف مشخص می شوند.
در سطح دوم، زیرگروه درمانی نیز مشخص شده و با ترکیبی از دو عدد بیان می گردد.
در سطح سوم، زیرگروه فارماکولوژیک نیز مشخص شده و با یک حرف بیان می شود.
در سطح چهارم، زیرگروه شیمیایی نیز با یک حرف دیگر مشخص می گردد.
در سطح پنجم، ماده شیمیایی به صورت اختصاصی و با ترکیبی از دو عدد بیان می گردد.

به عنوان مثال بر اساس این سیستم طبقه‌بندی، کد N02AC52 بیانگر داروی متادون در کاربرد مسکن می باشد.
ATC
ارسال نظر

ارسال نظر