مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CEN

Comité Européen de Normalisation

CEN مخفف عبارت کمیسیون استانداردهای اروپایی هست که اکثر استاندارهای این کمیته با حروف EN شروع شده است.

فهرست زیر، یک فهرست ناکامل از انواع استانداردهای اروپایی CEN و CENELEC می‌باشد:

EN۱ : مشتقات نفت کوره که به وسیله تبخیر به دست آمده اند
EN۱۶۶ : وسائل محافظ چشم - مشخصات وسائل شخصی مانند عینک
EN۲۵۰ : وسائل و لوازم کمک تنفسی
EN۳۴۱ : وسائل محافظتی و حمایتی در برابر خطر سقوط از ارتفاع
EN۲-۳۵۲ : وسائل و تجهیزات محافظتی از گوش در مقابل صدا و آب - تجدید نظر شده قوانین سال ۲۰۰۲
EN۱-۳۵۳ : وسائل محافظتی و حمایتی در برابر خطر سقوط از ارتفاع
EN۲-۳۵۳ : وسائل محافظتی و حمایتی در برابر خطر سقوط از ارتفاع
EN۳۵۴ : وسائل محافظتی و حمایتی در برابر خطر سقوط از ارتفاع - طناب کوتاه حمایتی
EN۳۵۵ : وسائل محافظتی و حمایتی در برابر خطر سقوط از ارتفاع - تحلیل برنده‌های توان
EN۳۵۸ : وسائل محافظتی و حمایتی در برابر خطر سقوط از ارتفاع - کمربندهای ایمنی و حمایتی و طناب کوتاه
EN۳۶۰ : وسائل محافظتی و حمایتی در برابر خطر سقوط از ارتفاع - حمایت کننده
EN۳۶۱ : وسائل محافظتی و حمایتی در برابر خطر سقوط از ارتفاع - تارکش‌های سر تاسر بدن - تسمه‌های نایلونی که به سرتاسر بدن وصل می‌شوند تا وزن را تقسیم کرده و از سقوط جلوگیری کنند

EN۳۶۲ : وسائل محافظتی و حمایتی در برابر خطر سقوط از ارتفاع - اتصالات ایمنی
EN۳۶۳ : وسائل محافظتی و حمایتی در برابر خطر سقوط از ارتفاع - سیستم جلوگیری از سقوط
EN۳۷۴ : استاندارد درجه محافظت دستکش‌ها در مقابل نفوذ مواد شیمیایی و میکرو اورگانیسم‌ها
EN۳۸۸ : استاندارد درجه محافظت دستکش‌ها در مقابل صدمه‌های احتمالی ماشین
EN۳۹۷ : استانداردهای ایمنی کلاه‌های ایمنی
EN۴۲۰ : روش‌های آزمایش مقدار محافظت دستکش‌ها
EN۵۶۷ : وسائل مورد نیاز در کوهنوردی - شامل وسائل و شیوه‌های آزمایش
EN۵۹۰ : ذکر خصوصیات برای موتورهای دیزلی
EN۷۹۵ : وسائل محافظتی و حمایتی در برابر خطر سقوط از ارتفاع - میزان استحکام وسائل محکم کننده و آزمایش آنها
EN۸۱۳ : وسائل محافظتی و حمایتی در برابر خطر سقوط از ارتفاع - تسمه‌های دستی

EN۱۰۷۸ : کلاه ایمنی برای دوچرخه سواری، اکسیت برد و اکسیت چرخدار
EN۱۱۷۶ : وسائل و تجهیزات زمین بازی
EN۱۱۷۷ : وسائل جذاب زمین بازی - ایمنی و آزمایش
EN۱۳۲۵ : واژگان مدیریت ارزش - ارزشیابی و بررسی توابع و ارزش‌های محوری
EN۱۳۹۹ : وسائل و قوانین ایمنی مربوط به حفاظت از پا و انگشتان پا در مقابل ضربه و یا سوختگی بر اثر سیگار بر روی کف پوش
EN۱۴۹۶ : وسائل محافظتی و حمایتی در برابر خطر سقوط از ارتفاع - وسائل حمل کنندهٔ بدن برای جلوگیری از سقوط
EN۱۸۱۵ : منسوجات و پوشش‌های مرتجع کف - ارزیابی الکتریسته ساکن
EN۱۸۹۱ : وسائل محافظتی و حمایتی در برابر خطر سقوط از ارتفاع - طناب‌های با ارتجاع اندک

EN۱۹۹۰ : ( کد ۰ ) اصول پایهٔ طراحی ساختمان
EN۱۹۹۱ : ( کد یک ) اجرا و شروع به کار برای پی ریزی و ساخت
EN۱۹۹۲ : ( کد دو ) طراحی و سفت کاری
EN۱۹۹۳ : ( کد سه ) طراحی اسکلت بندی ساختمان
EN۱۹۹۴ : ( کد چهار ) طراحی اسکلت بندی مخلوط و جنس فولاد
EN۱۹۹۵ : ( کد پنج ) طراحی ساختمان هایی که در آنها الوار به کار می‌رود
EN۱۹۹۶ : ( کد شش ) روش‌های بنایی
EN۱۹۹۷ : ( کد هفت ) طراحی و روش‌های مربوط به در نظر گرفتن فنون جغرافیایی در ساخت و ساز
EN۱۹۹۸ : ( کد هشت ) طراحی و روش‌های مقاوم سازی بنا در مقابل زلزله
EN۱۹۹۹ : ( کد نه ) استفاده از آلومینیوم برای سازه

EN۱۰۰۲۷ : سیستم تخصیصی برای تولید و ارزیابی فولاد
EN۱۲۱۹۹ : منسوجات و پوشش‌های مرتجع کف - مشخصات همگن و ناهمگن کفپوش ها
EN۱۲۶۰۰ : طبقه بندی میزان مقاومت لعاب کاری
EN۱۲۸۹۰ : الگوها و وسائل مخصوص سمباده کاری
EN۱۲۹۷۳ : مدیریت ارزش
EN۱۳۱۴۵ : وسائل ریل گذر - واگن و راه آهن
EN۱۳۱۴۶ : وسائل ریل گذر - واگن و راه آهن - تجهیزات و روش‌های سریع بخشیدن
EN۱۳۳۰۰ : کیفیت و طبقه بندی نقاشی دیوار
EN۱۳۴۰۲ : اندازه لباس
EN۱۳۵۰۲ : طبقه بندی‌ها بر اساس جلوگیری از آتش سوزی در ساختمان و محصولات خاص
EN۱۳۵۳۷ : درجه بندی حرارتی برای بالش‌های خواب در هنگام مسافرت
EN۱۳۶۱۲ : مشخصه‌های ارزیابی وسائل تشخیصی محیط مصنوعی
EN۱۳۶۴۰ : مقاومت پذیری آزمایش بر روی وسائل تشخیصی آزمایش‌های روانی در محیط مصنوعی
EN۱۴۲۱۴ : استانداردهای سوخت‌های غیر فسیلی
EN۱۳۴۳۲ : استانداردهای زیست محیطی در مورد بسته بندی کردن
EN۱۴۹۰۴ : رویه‌های برای محیط‌های ورزشی سالنی
EN۱۵۵۳۱ : خدمات مربوط به اطلاعات بلاد رنگ
EN۴۵۵۰۲ : استانداردهای دارویی
EN۵۰۰۲۲ : ریل‌های و اسباب ۳۵ میلیمتری برای سوییچرهای ولتاژ ضعیف
EN۵۰۰۷۵ : یورو پلاگ - Europlug
EN۵۰۰۹۰ : سیستم‌های الکترونیک ساختمانی
EN۵۰۱۰۲ : درجه محافظت فشار الکتریکی در وسائل الکترنیکی، از محیط
EN۵۵۰۲۲ : وسائل فنآوری اطلاعات - اختلالات رادیویی
EN۵۵۰۲۴ : وسائل فنآوری اطلاعات - مشخصات بخشودگی
EN۶۰۹۵۰ : وسائل حفاظتی و امنیتی فنآوری اطلاعات
EN۶۱۰۰۰ : همسازی مغناطیسی و الکترونیک
CEN
ارسال نظر

ارسال نظر