مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف EOF

End Of File

علامت اختصاری EOF وقتی تمام رکوردهای یک فایل پردازش می‌شود ، گفته می‌شود که کامپیوتر به شرایط پایان فایل برخورد کرده است.
EOF
ارسال نظر

ارسال نظر