مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

IDA

مخفف عبارت IDA

International Development Association
انجمن توسعه بین‌الملل یا موسسه توسعه...
ETSI

مخفف عبارت ETSI

European Telecommunications Standards Institute
موسسه اروپایی استانداردهای ارتباط از...
ILI

مخفف عبارت ILI

Iran Language Institute
موسسه علمي آموزش زبان هاي خارجي وابسته...
NIMH

مخفف عبارت NIMH

National Institute of Mental Health
موسسه ملی بهداشت روان ایالات متحده...
SCO

مخفف عبارت SCO

Southern College of Optometry
دانشگاه اوپتومتری جنوبی (SCO) تاسیس...