مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

NHLBI

مخفف عبارت NHLBI

National Heart, Lung, and Blood Institute
موسسه ملی قلب، شش، و خون ایالات متحده...
NIGMS

مخفف عبارت NIGMS

National Institute of General Medical Sciences
موسسه ملی علوم پزشکی عمومی ایالات متحده...
NIEHS

مخفف عبارت NIEHS

National Institute of Environmental Health Sciences
موسسه ملی علوم بهداشت محیط زیست ایالات...
NINDS

مخفف عبارت NINDS

National Institute of Neurological Disorders and Stroke
موسسه ملی بهداشت کودکان و توسعه انسانی...
NIDDK

مخفف عبارت NIDDK

National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases
موسسه ملی دیابت و بیماری‌های کلیوی و...
NHGRI

مخفف عبارت NHGRI

National Human Genome Research Institute
موسسه ملی تحقیقات ژنوم انسان ایالات...
NINR

مخفف عبارت NINR

National Institute of Nursing Research
موسسه ملی تحقیقات پرستاری ایالات متحده...
NEI

مخفف عبارت NEI

National Eye Institute
موسسه ملی بینایی ایالات متحده آمریکا،...